2012

ปี ค.ศ. 2012 จัดตั้งฟาร์มเลี้ยงไหมปลอดสารพิษ (Organic Silk Farm) และโรงฟักไข่ไหมที่สามารถผลิตไข่ไหม สายพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศได้ โดยลดการนำเข้าไข่ไหมมาจากประเทศญี่ปุ่น และส่งเสริมเกษตรกรไทยในชนบทให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้นในการดูแลเลี้ยงไหมสายพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ (Hybrid Cocoon) และก่อเกิดรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น สร้างงานให้เกษตรไทยให้มีรายได้เสริม จากรายได้หลัก เพิ่มสภาวะแวดล้อมสีเขียวให้แก่ชุมชุน