2008 – 2009

ปี ค.ศ. 2008-2009 เริ่มขยายการตลาดโดยมุ่งสู่ตลาดการค้าปลีกมากขึ้นถึงปัจจุบัน