2001

ปี ค.ศ. 2001 ได้เข้ามาประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องอุตสากรรมไหมจากประเทศญี่ปุ่น และจากหลายประเทศทั่วโลกให้แก่เกษตรกรไทยในชนบท เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรไทยมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านรังไหมสายพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศมากขึ้น